Bevoegdheid, organisatie en werking

 

De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) is een vzw die in 1994 werd opgericht door de 19 gemeentebesturen en OCMW's binnen het Brussels gewest en door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel van de GSOB is om de Brusselse plaatselijke besturen te ondersteunen in hun wil om te komen tot goede governance en een strategisch en geïntegreerd overheidsbeleid. Daartoe zal ze de versterking van competenties ondersteunen via het begeleiden van de implementatie van tools en van beheers- en opleidingsprocessen. De bevoegdheden, de organisatie en de werking van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Deze laatsten zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Categorie A omvat de gemeenten en de OCMW's (38 stemmen);
  • Categorie B bestaat uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (14 stemmen);
  • Categorie C omvat de overige leden, waaronder diverse partners met rechtspersoonlijkheid (momenteel 1 stem);

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij ontstentenis, door een ondervoorzitter van de raad van bestuur. Geen enkele beslissing kan worden genomen zonder een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van zowel categorie A als categorie B. Het aantal leden van categorie A moet ten minste gelijk zijn aan het aantal leden van categorieën B en C samen.

De algemene vergadering is onder meer bevoegd voor:

  1. de statuten en statutenwijzigingen;
  2. de aanstelling en afzetting van bestuurders;
  3. de aanstelling en afzetting van commissarissen en de vaststelling van hun bezoldiging in het geval dat een bezoldiging wordt toegekend;
  4. kwijting van de bestuurders en commissarissen;
  5. de goedkeuring van de rekeningen en budgetten;
  6. het ontbinden van de vereniging;
  7. toetredingen en uitsluitingen van leden.

 

 

De raad van bestuur bestaat uit negen bestuurders, waarvan er vier worden aangesteld op voorstel van leden van categorie A, vier op voorstel van categorie B en één op voorstel van leden van categorie C. De bestuurders worden door de algemene vergadering aangesteld voor een termijn van zes jaar voor bestuurders uit categorie A en voor vijf jaar voor bestuurders uit categorie B of C. Ze kunnen worden herkozen.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de algemene vergadering uit de bestuurders verkozen op voordracht van de leden van categorie A. De vergadering verkiest onder de bestuurders ook twee ondervoorzitters, van wie een Franstalige en een Nederlandstalige.

De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vereniging dit vereist, en ook binnen acht dagen na verzoek hierom door minstens vijf bestuurders. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het management van de vereniging. Van zijn bevoegdheid worden enkel de handelingen uitgesloten die door de wet of door de statuten zijn voorbehouden voor de algemene vergadering De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter (of zijn vervanger die voorzit) doorslaggevend. De directeur van de school en drie vertegenwoordigers van de vakbonden wonen de vergaderingen van de raad van bestuur bij, waar zij een adviserende stem hebben.

De bestuurders (met uitzondering van de voorzitter) worden vergoed in de vorm van zitpenningen op de vergaderingen van de raad van bestuur. Het bedrag van de zitpenningen wordt voorgesteld door de raad van bestuur en aan de algemene vergadering voorgelegd ter goedkeuring. De voorzitter ontvangt een vaste maandelijkse vergoeding, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

 

 

Directeur van de school

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het dagelijks management te delegeren aan de directeur van de school. In dit kader zal de directeur van de school verantwoordelijk voor het dagelijks management handelen binnen de grenzen vastgelegd door de raad van bestuur. Deze grenzen zijn opgenomen in een bijlage bij de statuten.

De raad van bestuur stelt de directeur van de school aan en zet hem af. Deze aanstelling of afzetting moet worden goedgekeurd bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de bestuurders aangesteld als vertegenwoordigers van klasse A, op eensluidend advies van ten minste één bestuurder die klasse B vertegenwoordigt. De looptijd van het mandaat of contract van de directeur wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Dit mandaat kan in voorkomend geval worden vernieuwd.

 

 

De Brusselse Gewestregering oefent een controlebevoegdheid uit via twee commissarissen die worden aangesteld en afgezet op voorstel van de minister van plaatselijke besturen. Ze behoren tot een verschillende taalrol.

De regeringscommissarissen wonen de vergaderingen bij van de raad van bestuur om er een toezichtrol uit te oefenen. Daartoe beschikken zij over de ruimst mogelijke bevoegdheden en ontvangen zij binnen dezelfde termijnen de documenten opgesteld ter attentie van de raad van bestuur. Zij kunnen de bestuurders, het personeel of elk lid van de vereniging om uitleg of informatie vragen en alle controles uitvoeren die zij nodig achten voor de uitvoering van hun mandaat.

De regeringscommissarissen worden vergoed in de vorm van zitpenningen op de vergaderingen van de raad van bestuur. Het bedrag van de zitpenningen wordt voorgesteld door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

 

Inventaris van lopende overheidsopdrachten in 2023

 

Oproep tot kandidaatstelling en voorwaarden voor aanwerving of vervanging