DE BENADERING VAN ZWERVERS, KWETSBARE PERSONEN EN DAKLOZEN

Activiteitspool
PREVENTIE EN VEILIGHEID
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
100,00 €
Gratis onder voorwaarde
Max. aantal deelnemers/sessie
12
Duur van de opleiding
1 dag
Beschrijving van de opleiding
Introduction

Overeenkomstig de ordonnantie van 4 april 2019 tot oprichting van Brusafe werd het gewestelijk opleidingsplan 2021-2024 opgesteld in overleg met de opleidingsactoren en de beroepssectoren en sluit het aan bij de principes van het GVPP, waarbij beide de periode 2021-2024 bestrijken. 

Het thema "fysieke en psychische menselijke integriteit" opgenomen in het hierboven vermelde plan stelt als doelstelling voor, te zorgen voor sensibilisering en opleiding van de actoren in preventie en veiligheid omtrent de fenomenen gedekt door de thematiek en omtrent de manier om ze te beheren, vanaf de preventie en de detectie van de slachtoffers tot bij de tenlasteneming en begeleiding van de slachtoffers en daders, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een multidisciplinaire aanpak.
 

Doelstellingen

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:
-    De vooroordelen en stereotypen betreffende dakloosheid te ontkrachten
-    Bij het praten over dakloosheid dit fenomeen in zijn context te plaatsen
-    De mechanismen van sociale uitsluiting uit te leggen en hun terreinaanpak af te stemmen
-    De limieten van hun respectievelijke functies toe te lichten 
-    De grote operatoren in het Brussels Gewest die actief zijn in het domein, te citeren en hun specifieke kenmerken/opdrachten/rollen toe te lichten
-    Een discussie of problematiek te analyseren om de gepaste follow-upkanalen te kiezen 
 

Doelgroep

Concreet is deze opleiding bestemd voor diverse actoren van de Brusselse lokale overheden, in het bijzonder de gemeenschapswachten (vaststellers), sociaal straatwerkers, parkwachters, nachtbemiddelaars en conciërges van sociale woningen.

Pedagogische methoden

De bedoeling van deze opleiding is om de kennis van de deelnemers te verdiepen, een bezinning op gang te brengen over onze voorstellingen, een constructief debat op te starten en barrières weg te nemen door te luisteren naar de ervaringen van de deelnemers. De opleiding is participatief en de lesgevers zullen aandacht besteden aan elke deelnemer om zijn of haar participatie te stimuleren, met respect voor ieders grenzen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het veranderen van de energie, de werkwijze en de middelen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende concrete noden van de deelnemers naargelang de kennis van de verschillende pedagogische profielen.

Inhoud

-    Contextualisering en benaderingen van het fenomeen dakloosheid
-    De mechanismen van sociale uitsluiting, ervoor zorgend dat rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het Brussels Gewest
-    De rol van de terreinactoren in preventie en veiligheid van de eerste lijn 
-    De operatoren in het Brussels Gewest actief in het domein
 

Beschikbaarheid in de catalogus

Beschikbaarheid (bij voldoende inschrijvingen) en voorwaarden gegarandeerd tot 08 December 2026.

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.

CONTACTPERSOON

Lamia MALLOULI

Verantwoordelijke voor het Secretariaat
02/213.60.47